Prompt Engineering là gì? Share Prompt Engineering courses

Ưu đãi tài khoản premium miễn phí/giá rẻ

Prompt Engineering là một khái niệm được nhắc đến nhiều kể từ khi ChatGPT xuất hiện. Prompt Engineering cũng mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới. Hãy cũng mình tìm hiểu nhé.

Xem thêm: Ngôn ngữ lập trình tự nhiên | Ai cũng có thể là Coder

Prompt Engineering là gì?

Prompt engineering chỉ quá trình thiết kế, xây dựng (để) tạo ra các hành động dựa trên yêu cầu nào đó. Prompt engineerin là một khái niệm dùng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, với mục đích tạo ra các hướng dẫn, gợi ý, chỉ dẫn để các công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, DALL E-2, Stable Diffusion, Midjourney,.. tạo ra kết quả phù hợp.

Tham khảo thêm về khái niệm này:

Cụm từ “Prompt engineering” là sự kết hợp của 2 từ trong đó, prompt có nghĩa thông thường ‘hành động dựa trên yêu cầu” (https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/prompt). Engineering có nghĩa thông thường chỉ việc “thiết kế, xây dựng kỹ thuật.

(Thiết kế lời nhắc cho AI = Prompt engineering)

Nói cách khác, prompt engineering là quá trình tìm kiếm, lựa chọn các cụm từ, từ, câu lệnh, lời nhắc, chỉ dẫn…để hướng dẫn AI thực hiện và tạo ra kết quả phù hợp với mục đích bạn đầu.

Xem thêm: Google Bard là gì? Google Bard AI hay ChatGPT tốt hơn?

Kỹ năng sử dụng AI

Bỏ qua tất cả rườm ra khó hiểu, thì prompt engineering giống như là bạn tìm cách đặt câu hỏi với AI để có kết quả tốt nhất.

Mình có chia sẻ một số thông tin so sánh ở bài viết sau: https://chiasepremium.com/chatgpt-la-gi/

ChatGPT
So sánh Kỹ năng sử dụng AI (ChatGPT) với Kỹ năng tìm kiếm

Prompt engineering có thể không cần thiết

Ngay khi mình chuẩn bị hoàn thành bài viết này thì có một bài viết tranh luận trên tạp chí HBR.ORG rằng, Prompt engineering có thể không cần thiết trong tương lai.

Bài viết này có đoạn dịch:

Tuy nhiên, bất chấp những tin đồn, sự nổi bật của Prompt engineering có thể thoáng qua vì một số lý do. Đầu tiên, các thế hệ hệ thống AI trong tương lai sẽ trở nên trực quan hơn và thông thạo hơn trong việc hiểu ngôn ngữ tự nhiên, giảm nhu cầu về việc thiết kế các lời nhắc.

Thứ hai, các mô hình ngôn ngữ AI mới như GPT4 đã cho thấy nhiều hứa hẹn trong việc tạo lời nhắc — bản thân AI đang trên bờ vực khiến kỹ thuật tạo lời nhắcnên lỗi thời. Cuối cùng, hiệu quả của việc tạo lời nhắc phụ thuộc vào thuật toán cụ thể, hạn chế tiện ích của chúng trên các phiên bản và mô hình AI khác nhau.

Xem thêm tại: https://hbr.org/2023/06/ai-prompt-engineering-isnt-the-future

Thực hành kỹ năng Prompt engineering

Dưới đây mình chia sẻ một vài khóa học về chủ đề còn khá mới mẻ này.

ChatGPT Expert Assessment

ChatGPT Expert Certification by Retail Banking School and preparing for other types of certification. Source: Udemy.com

ChatGPT Expert Assessment
ChatGPT Expert Assessment

“The ChatGPT assessment is a tool that allows users to test their knowledge and understanding of the functionalities and capabilities of the ChatGPT language model. The assessment consists of 30 multiple-choice questions, each with four possible answers, and only one correct answer. The assessment covers a range of topics, including the types of queries that can be used with ChatGPT, its capabilities, and limitations.

The importance of the ChatGPT assessment for employees and companies cannot be overstated. As ChatGPT continues to gain popularity and become an essential tool in various industries, it becomes crucial for employees to understand how to use it effectively. The assessment helps to ensure that employees have a solid understanding of how ChatGPT works, its capabilities and limitations, and how to use it to answer queries effectively.

For companies, the ChatGPT assessment is useful in several ways. First, it helps to ensure that employees have the necessary skills to use ChatGPT effectively. This can lead to increased productivity and efficiency, as employees are better equipped to handle queries from customers and clients. Second, it helps companies to identify knowledge gaps among employees, which can then be addressed through training and development programs. Finally, it helps companies to establish a benchmark for the level of knowledge and skill required for employees to use ChatGPT effectively.

The ChatGPT usage topic is a useful tool for building a career, particularly in industries where ChatGPT is becoming an essential tool. For example, in the customer service industry, ChatGPT is increasingly being used to handle queries from customers, and having a solid understanding of how to use it effectively can be a valuable skill for employees. Similarly, in the field of data analysis and research, ChatGPT can be used to analyze large amounts of data quickly and efficiently. Understanding how to use ChatGPT effectively can be a valuable skill in these and many other industries.

Moreover, ChatGPT assessment can be an excellent addition to a resume or CV, demonstrating to potential employers that you have the necessary skills and knowledge to use ChatGPT effectively. As ChatGPT continues to grow in popularity and become an essential tool in various industries, having a solid understanding of how to use it effectively can be a valuable asset for job seekers.

Linked topics:

 • Assessment
 • Certification
 • ChatGPT Certification
 • ChatGPT Assessment
 • Coding Interview
 • Artificial Intelligence
 • Prompt engineering
 • Generative AI
 • AI Text Content Generation
 • Productivity Apps
 • chat gpt
 • ai
 • openai
 • stable diffusion
 • prompt
 • prompt engineer
 • chatgpt prompt engineering
 • automator
 • librarian

Who this course is for:

 • For anybody who want to get certification at ChatGPT usage area or prepare to exams at other certification and learning providers”

Source: Udemy.com

Source: #udemy

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), 07.6.2023:  https://www.udemy.com/course/chatgpt_expert/?couponCode=01F3EF51078745CE1749

 

Đánh giá bài viết
Content Protection by DMCA.com

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ChiasePremium.com

Blog chia sẻ Kiến thức công nghệ và Trải nghiệm tài nguyên số. Hướng dẫn đăng ký và Hỗ trợ sử dụng các loại Tài khoản Premium.

Share via
Copy link