Tự động hóa quy trình công việc | Automation Masterclass

Ưu đãi tài khoản premium miễn phí/giá rẻ

Chia sẻ một số khóa học giúp bạn tìm hiểu, ứng dụng tự động hóa quy trình công việc từ đơn giản đến phức tạp.

Tự động hóa quy trình công việc là gì?

Tự động hóa quy trình làm việc đề cập đến việc sử dụng một số (nền tảng) công cụ, phần mềm để hoàn thành một số nhiệm vụ và hoạt động mà không cần sự can thiệp của con người, giúp thực hiện công việc nhanh hơn, dễ dàng hơn và nhất quán hơn. Bằng cách tự động hóa quy trình làm việc, các cá nhân hoặc công ty giảm các thao tác làm việc thủ công hoặc loại trừ các công việc có tính chất lặp đi lặp lại.

Ví dụ Tự động hóa quy trình công việc:

Mỗi quy trình đều chứa một số công việc hoặc hoạt động có thể được tự động hóa, nhưng mức độ tự động hóa của một quy trình có thể khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ về các công việc thường được quản lý bởi phần mềm tự động hóa quy trình:

 • Email và các biểu mẫu điền được chuyển đổi thành yêu cầu dịch vụ.
 • Sự kiện lịch và lời mời được tạo và gửi đi.
 • Phân phối khối lượng công việc theo thời gian hoặc các tiêu chí khác.
 • Các mục công việc được gán/gửi tới người phù hợp.
 • Email hoặc cảnh báo được gửi khi các mục công việc thay đổi trạng thái.
 • Cảnh báo được kích hoạt khi công việc trễ hạn hoặc gần tiến đến hạn chót.
 • Tin nhắn được gửi qua Slack, WhatsApp, SMS hoặc các nền tảng khác.
 • Tài liệu hoặc hợp đồng bán hàng được tạo ra và gửi đi để ký.
 • Thông báo được gửi khi cần phê duyệt hoặc xem xét.
 • Dữ liệu được đồng bộ hóa mỗi khi nhận được email hoặc điền biểu mẫu.
 • Báo cáo và bảng điều khiển được tạo ra từ dữ liệu trong quy trình làm việc.

Có nhiều cơ hội cho việc tự động hóa trong hầu hết các quy trình làm việc. Nói chung, nếu một công việc là lặp lại, dễ dự đoán, đơn giản, có lịch trình, hoặc xảy ra thường xuyên, nó có thể được tự động hóa. Khi nhiều công việc trong một quy trình được hoàn thành bởi phần mềm, thì chính quy trình đó đã được tự động hóa.

Hướng dẫn tự động hóa quy trình làm việc

Dưới đây mình sẽ tổng hợp một số khóa học hướng dẫn tự động hóa quy trình làm việc bằng việc sử dụng các phần mềm, công cụ… khác nhau. Đây là một chủ đề rất rộng, do đó số lượng khóa học về chủ đề này cũng khá nhiều.

Tuy nhiên mức phí đăng ký các khóa học này thường khá cao. Vì thế bài viết này mình sẽ tổng hợp chia sẻ link đăng ký miễn phí truy cập ưu đãi vĩnh viễn các khóa học tự động hóa quy trình công việc từ Udemy,.. và các nền tảng đào tạo trực tuyến khác.

Chú ý: Udemy giới hạn ưu đãi miễn phí truy cập khóa học vĩnh viễn thường chỉ dành cho 120-150 đăng ký đầu tiên. Để cập nhật chia sẻ mới nhất mời bạn theo dõi Facebook Page ChiasePremium hoặc đăng ký bản tin Chia sẻ Premium ở cuối bài viết nhé. 

Master Microsoft Power Automate (Flow)

Master Microsoft Power Automate (Flow) Expressions in 2 hours. You know Microsoft Power Automate. It is time to work with Flow expressions. source: udemy.com

Master Microsoft Power Automate (Flow)
Master Microsoft Power Automate (Flow)

“What you’ll learn

 • Microsoft Flow Advanced Topics
 • Working Microsoft Flow Expressions
 • Working with Flow Data Operations
 • Parsing Flow Trigger Parameters
 • Parsing JSON data in Microsoft Flow

Requirements

 • Familiarity With Workflow Development with Microsoft Flow
 • Good Understanding of Flow Triggers, Connectors and Actions
 • Microsoft Flow Crash Course
 • Familiarity with Javascript Object Notation (JSON)

Description

This course contains almost 3 hours lecture which is obviously more than 2 hours in the course title. The core training for Microsoft Power Automate expressions is actually around 2 hours, but we decided to include 30 minutes as introduction to JSON for students that are new to JSON. If you already know JSON, feel free to skip that section.

The last section if the course is simply putting most of things we learned during the course in a real life example. That also added almost 30 minutes to the course.

This is not a beginner course. We assume you already know how to create workflows with Microsoft Flow using visual designer. In this course we dive into working with data from different sources using Flow expressions.

In this course you will learn everything you need to write expressions effectively and figure out how to use Power Automate data operations (Filter Array, Select, Compose).”

source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today) 23/3/2024: https://www.udemy.com/course/master-microsoft-flow-expressions-in-2-hoursish/?couponCode=FF9B24A8831E0FE4469E

VBA  Automation in Excel

Learn Advanced Excel: Formulas, Functions, VBA Macros.

VBA  Automation in Excel. Unleash its True Power – Excel Macros and Dashboards: Automate and Analyze Like a Pro. SOURCE: UDEMY.COM

Learn Advanced Excel: Formulas, Functions, VBA Macros
Learn Advanced Excel: Formulas, Functions, VBA Macros
 • 4 hours on-demand video
 • Access on mobile and TV
 • Full lifetime access (Free today)

“What you’ll learn

 • Master advanced formulas
 • Craft dynamic spreadsheets
 • Automate workflows with VBA
 • Create stunning visualizations
 • Work with large datasets
 • Gain confidence and impress
 • Learn powerful functions like INDEX/MATCH, SUMPRODUCT, VLOOKUP, and more.

Tired of manual tasks and basic spreadsheets? 

This course is your passport to unlocking the true power of Excel. Take your expertise to the next level by mastering advanced formulas, complex functions, and time-saving VBA macros.

Who is this course for?

 • Intermediate Excel users who want to automate tasks, analyze complex data, and create professional-looking reports.
 • Business professionals seeking to increase their efficiency and productivity.
 • Data analysts looking to expand their toolkit with advanced Excel techniques.
 • Anyone who wants to impress their boss and colleagues with their Excel skills.

What will you learn?

 • Master advanced formulas: Learn powerful functions like INDEX/MATCH, SUMPRODUCT, VLOOKUP, and more.
 • Craft dynamic spreadsheets: Use conditional formatting, data validation, and pivot tables to create interactive reports.
 • Automate workflows with VBA: Build macros to automate repetitive tasks and save hours of work.
 • Create stunning visualizations: Design effective charts and graphs to communicate your data clearly.
 • Work with large datasets: Learn techniques for handling & analyzing big data in Excel.
 • Gain confidence and impress: Become an Excel power user and showcase your skills to your team.

You will also have:

 • Downloadable practice files: Apply your learning immediately with real-world scenarios.
 • Expert instructor support: Get your questions answered and stay motivated throughout the course.

Lets start learn advanced excel together.

Who this course is for:

 • Intermediate Excel users who want to automate tasks, analyze complex data, and create professional-looking reports.
 • Business professionals seeking to increase their efficiency and productivity.
 • Data analysts looking to expand their toolkit with advanced Excel techniques.
 • Anyone who wants to impress their boss and colleagues with their Excel skills.”

SOURCE: UDEMY.COM

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today) 20/3/2024: https://www.udemy.com/course/learn-advanced-excel-formulas-functions-vba-macros/?couponCode=BEDA164D983E7AF2D95F

Python Learning for Network Engineers Automation Masterclass

Hands-on Python training session with real time Network Automation usecases (SSH, NETCONF, RESTCONF& API examples).

Python Learning for Network Engineers Automation Masterclass
Python Learning for Network Engineers Automation Masterclass
 • 30 hours on-demand video
 • 26 articles
 • 217 downloadable resources
 • Access on mobile and TV
 • Full lifetime access
 • Certificate of completion

“What you’ll learn

 • Master Python Network Automation concepts from scratch. No prior coding experience is needed
 • Learn about Paramiko, Netmiko, NAPALM, Nornir, NETCONF, RESTCONF, YANG Models, Ncclient,API Requests, IPAddress libraries in python for Network automation
 • Acclerate your career to become the future-ready Network Automation Engineer
 • Learn to automate SSH, NETCONF, RESTCONF and API device interactions using Python
 • Learn to automate day to day Network Device configuration tasks and solve realtime Networking Automation usecases in more practical way
 • Learn to setup Ubuntu OS and PyCharm for your Network Automation Journey
 • Learn to do the Network Sniffing anf Packet capture using Python
 • Learn to prase device configuration using RegularExpression
 • Learn about SSH Keybased Authentication
 • Learn all the Python3 core concepts from Network context
 • Learn to use Jinja2 templates and textfsm in your scripts
 • Learn to use functions and Classes in Python for Network Automation
 • Learn about scheduling the task execution and logging the script execution results
 • Create and use CSV, YAML, JSON, XML files in your Python Automation scripts and device configurations

Requirements

 • No prior Python knowledge is required. You will learn everything you need to know
 • Need knowledge on basic Networking concepts (What is SSH, Basic Interface Configurations in Router and Switches)
 • Basics of Routing Protocols (static routes and dynamic routes) and Switching Protocols (vlans and vtp) configuration knowledge
 • Through out the session we will be using Linux Ubuntu OS (in Virtual box or VMWare Player)
 • Understanding on setting up Cisco images in: GNS3 or EVE-NG
 • Softwares used: Ubuntu OS, Python3, PyCharm, GNS3 or EVE-NG

Description

You will be learning all the required Python concepts in a practical way with Networking Examples This course is designed for Network Engineers with less or no coding experience.

Throughout the session, we will be using Linux OS (preferably Ubuntu) for running Python scripts.

The IDE is PyCharm and Cisco devices will be used for demonstrating most of the device interactions. (vIOS, IOS-XE, NXOS etc)

 • The course will be starting with SSH fundamentals
 • Initially, Course will take you through Paramiko, Netmiko, NAPALM and Nornir Libraries’ fundamentals
 • Paramiko invoke_shell and exec_command methods
 • Methods supported in Netmiko for device interactions
 • How to do Configuration parsing using Regular Expressions over SSH
 • How to enable logging in the script with a log file or event email triggers
 • How to schedule the Script execution without keeping the terminal opened
 • How to do IP address and subnet validations using Python
 • How to do multithreading for parallel execution on multiple devices
 • Read and write contents to a text file, JSON, YAML, and XML
 • Manage device inventories or config details in CSV files
 • Read the configuration data from CSV, YAML, JSON, or text files
 • How to use textfsm template
 • How to use Jinja2 templates for creating multiline configuration templates with loops or conditions
 • How to use NAPALM for multivendor support
 • How to use getters in NAPALM
 • How to use config merge, config compare, config replace and config rollback in NAPALMcreate
 • What is Nornir Framework
 • How to create an inventory file in Nornir
 • How to create tasks in Nornir
 • What are plugins in Nornir
 • NETCONF/YANG Data models with real-time examples
 • Netconf Automation using Python Ncclient
 • RESTCONF API Automation using Requests
 • Raspberry Pi Mocropython Network Monitoring and Automation examples

Python Fundamentals Covered:

 • Strings and String Methods
 • Bytes and Unicode
 • Exception handling
 • stdin, stdout, stderr in Python
 • File Operations
 • Config HTML Comparison using Python
 • Regex Fundamentals
 • For loop
 • While loop
 • if, else, elif
 • Functions and Modules
 • Object Oriented Programming: Classes Basics
 • Multithreading
 • lists, dictionaries, and its methods
 • sets, tuples
 • Pycharm debug Example
 • Mutable vs Immutable
 • datetime
 • schedule
 • Logging
 • Enumerate
 • Tabulate
 • Itemgettes
 • List comprehension
 • copy and deep copy
 • subprocess
 • JSON
 • XML
 • YAML
 • Mocropython for beginners

Who this course is for:

 • Network Engineers, Network Administrators, Network Operators
 • Network Architects
 • System Administrators, System Engineers
 • DevOps Engineers
 • Cisco Certified Professionals
 • CCNA, CCNP, CCIE Professionals
 • All the Python Network Automation enthusiast
 • Python developer who want to understand Networking Libraries
 • Network Analyst
 • Net DevOps
 • DevNet”

source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today): https://www.udemy.com/course/python-for-network-engineers/?couponCode=UNLOCKPRO

Web Automation Essentials

Khóa học: “Mastering Selenium Web Automation Essentials. Learn WebDriver, XPath, Action Chains, and Bot Creation for Efficient Web Automation.”  source: udemy.com

Mastering Selenium: Web Automation EssentialsLearn WebDriver, XPath, Action Chains, and Bot Creation for Efficient Web Automation
Mastering Selenium: Web Automation Essentials

Web automation là quá trình tự động hóa các tác vụ trên web bằng cách sử dụng phần mềm hoặc các kỹ thuật lập trình. Nguyên lý của web automation bao gồm:

 1. Tự động hóa quy trình: Web automation cho phép tự động hóa các quy trình và tác vụ trên trình duyệt web mà trước đó phải được thực hiện thủ công. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt sự phụ thuộc vào con người.
 2. Tương tác với giao diện người dùng (UI): Web automation thường tương tác với các thành phần trên giao diện người dùng của trình duyệt web như nút, ô nhập liệu, hộp thoại và các phần tử HTML khác để thực hiện các tác vụ như click, nhập liệu, chờ đợi và kiểm tra trạng thái.
 3. Sử dụng kỹ thuật lập trình: Web automation thường sử dụng các kỹ thuật lập trình để tạo ra các kịch bản tự động hóa. Các ngôn ngữ lập trình như Python, JavaScript, hoặc các framework như Selenium, Puppeteer thường được sử dụng để viết mã để điều khiển trình duyệt web.
 4. Xử lý dữ liệu động: Trang web thường cung cấp dữ liệu động được tạo ra bằng JavaScript hoặc các nguồn dữ liệu khác. Web automation cần có khả năng xử lý dữ liệu động để đảm bảo rằng các tác vụ được thực hiện đúng cách dù dữ liệu thay đổi.
 5. Kiểm tra và xác nhận: Một phần quan trọng của web automation là việc kiểm tra và xác nhận rằng các tác vụ đã được thực hiện đúng cách. Điều này thường bao gồm việc kiểm tra các điều kiện và trạng thái trên trang web để đảm bảo tính chính xác của kết quả.
 6. Tích hợp và mở rộng: Web automation thường được tích hợp vào các hệ thống tự động hóa lớn hơn và có thể mở rộng để xử lý các kịch bản phức tạp hơn và làm việc với nhiều loại trang web khác nhau.

————–

….”The core of this course lies in the detailed examination of executing actions in Selenium. You’ll learn about action chaining, different clicking actions, and managing browser sessions. This includes practical exercises like playing Cookie Clicker using automated actions. Moving further, you’ll delve into advanced actions like moving to elements, handling offsets, and executing complex typing actions, including the use of special keys.

A crucial aspect of this course is handling exceptions in Selenium, where you’ll learn to manage common errors using try-except statements, thus ensuring robust and reliable automation scripts.

The highlight of the course is the capstone project – building an Automated Instagram Follower Bot. This project encapsulates everything you’ve learned, from authentication processes and navigating accounts to automating user interactions.

By the end of this course, you’ll have a strong grasp of web automation principles, proficiency in Selenium, and the confidence to apply these skills in real-world scenarios, making you a valuable asset in the field of web automation and testing. Join us to embark on this journey towards becoming a Selenium expert!”

source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today) ngày 25/3/2024: https://www.udemy.com/course/mastering-selenium-web-automation-essentials/?couponCode=MAYFLOWERS

 


Xem thêm:

5/5 - (2 bình chọn)
Content Protection by DMCA.com

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ChiasePremium

Blog chia sẻ Kiến thức công nghệ và Trải nghiệm tài nguyên số. Hướng dẫn đăng ký và Hỗ trợ sử dụng các loại Tài khoản Premium.

Share via
Copy link