Roboflow là gì? Chia sẻ khóa học hướng dẫn sử dụng Roboflow

Ưu đãi tài khoản premium miễn phí/giá rẻ

 

Roboflow là gì?

https://roboflow.com/
https://roboflow.com/

Roboflow là một nền tảng thị giác máy tính giúp người dùng xây dựng mô hình thị giác máy tính một cách nhanh chóng và chính xác hơn thông qua việc cung cấp các phương tiện thu thập dữ liệu, tiền xử lý và kỹ thuật huấn luyện mô hình tốt hơn. Roboflow cho phép người dùng tải lên bộ dữ liệu tùy chỉnh, vẽ chú thích, điều chỉnh hướng ảnh, thay đổi kích thước ảnh, điều chỉnh độ tương phản và thực hiện tăng cường dữ liệu. Nó cũng có thể được sử dụng để huấn luyện mô hình.

Roboflow cũng có một công cụ chuyển chú thích chung cho phép người dùng tải lên và chuyển đổi chú thích từ một định dạng sang định dạng khác mà không cần viết các kịch bản chuyển đổi cho bộ dữ liệu phát hiện đối tượng tùy chỉnh.

Bắt đầu sử dụng Roboflow:

Trước hết, bạn cần đăng ký tài khoản Roboflow tại https://roboflow.com/. Lưu ý rằng việc chọn “Public Workspace” khi đăng ký một tài khoản miễn phí sẽ cung cấp quyền truy cập để tải lên bộ dữ liệu hình ảnh lên đến 10,000 hình ảnh nguồn.

Hướng dẫn sử dụng nhanh Roboflow:

 

Real World 5+ Deep Learning Projects Complete Course

Learn Real World 5+ Deep Learning Projects Complete Course Using Roboflow and Google Colab. source: udemy.com

Real World 5+ Deep Learning Projects Complete Course
Real World 5+ Deep Learning Projects Complete Course

What you’ll learn

 • “Understand how to integrate Roboflow into the project workflow, leveraging its features for efficient dataset management, augmentation, and optimization for bot
 • Explore the process of collecting and preprocessing datasets for both facial recognition and emotion detection, ensuring the data is optimized for training a YO
 • Dive into the annotation process, marking facial features on images for recognition and labeling emotions for detection. Train YOLOv7 models for accurate and ro
 • Explore the end-to-end training workflow of YOLOv7 using the annotated and preprocessed datasets, adjusting parameters, and monitoring model performance for bot”

“In this comprehensive course, you will embark on a journey to master two cutting-edge applications of computer vision: facial recognition and emotion detection. Utilizing the powerful YOLOv7 algorithm and leveraging the capabilities of Roboflow for efficient dataset management, along with Google Colab for cloud-based model training, you will gain hands-on experience in implementing these technologies in real-world scenarios.

What You Will Learn:

 1. Introduction to Facial Recognition and Emotion Detection:
  • Understand the significance of facial recognition and emotion detection in computer vision applications and their real-world use cases.
 2. Setting Up the Project Environment:
  • Learn how to set up the project environment, including the installation of necessary tools and libraries for implementing YOLOv7 for facial recognition and emotion detection.
 3. Data Collection and Preprocessing:
  • Explore the process of collecting and preprocessing datasets for both facial recognition and emotion detection, ensuring the data is optimized for training a YOLOv7 model.
 4. Annotation of Facial Images and Emotion Labels:
  • Dive into the annotation process, marking facial features on images for recognition and labeling emotions for detection. Train YOLOv7 models for accurate and robust performance.
 5. Integration with Roboflow:
  • Understand how to integrate Roboflow into the project workflow, leveraging its features for efficient dataset management, augmentation, and optimization for both facial recognition and emotion detection.
 6. Training YOLOv7 Models:
  • Explore the end-to-end training workflow of YOLOv7 using the annotated and preprocessed datasets, adjusting parameters, and monitoring model performance for both applications.
 7. Model Evaluation and Fine-Tuning:
  • Learn techniques for evaluating the trained models, fine-tuning parameters for optimal performance, and ensuring robust facial recognition and emotion detection.
 8. Deployment of the Models:
  • Understand how to deploy the trained YOLOv7 models for real-world applications, making them ready for integration into diverse scenarios such as security systems or human-computer interaction.
 9. Ethical Considerations in Computer Vision:
  • Engage in discussions about ethical considerations in computer vision, focusing on privacy, consent, and responsible use of biometric data in facial recognition and emotion detection.

Who this course is for:

 • Students and professionals in computer vision, artificial intelligence, or human-computer interaction.
 • Developers interested in mastering YOLOv7 for multiple computer vision applications.”

source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), 18/1/2024: https://www.udemy.com/course/real-world-5-deep-learning-projects-complete-course/?couponCode=72801F5BFFA9A8313E6F

5/5 - (1 bình chọn)
Content Protection by DMCA.com

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ChiasePremium

Blog chia sẻ Kiến thức công nghệ và Trải nghiệm tài nguyên số. Hướng dẫn đăng ký và Hỗ trợ sử dụng các loại Tài khoản Premium.

Share via
Copy link