Learning

Những thông tin bạn cần biết về các nền tảng học tập trực tuyến hàng đầu hiện nay: Coursera, MasterClass, Udemy, Skillshare, Domestika, LinkedIn Learning, Mindvalley, Codecademy, Pluralsight, DataCamp, Dataquest, Brilliant.org, edX, Udacity,…

Chia sẻ và hỗ trợ đăng ký các loại Tài khoản premium thường dùng trong Giáo dục – Học ngoại ngữ – Đào tạo kỹ năng…

& Working

Hướng dẫn chi tiết đăng ký, sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập và làm việc

[Productivity Tools] Google, Microsoft, Notion, Todoist, Trello, ClickUp, Online Whiteboard,…

[Study Tools] Quizlet, Chegg, Course Hero, Grammarly, QuillBot, Turnitin, Ludwig, ProwritingAid,…

[Language Learning Apps] LingoDeer, HSK Online, ELSA Speak, ABA English…

ChiasePremium.com

Blog chia sẻ Kiến thức công nghệ và Trải nghiệm tài nguyên số. Hướng dẫn đăng ký và Hỗ trợ sử dụng các loại Tài khoản Premium.

Share via