Mondly là một ứng dụng học ngoại ngữ dựa trên một nền tảng công nghệ, và khá nổi tiếng, đặc ...