Bạn có bao giờ tự hỏi, có bao nhiêu ứng dụng có thể học cùng lúc nhiều ngoại ngữ khác ...