Animated explainer video (tạm dịch: video giải thích bằng hoạt hình) là một loại video marketing hiệu quả và đang ...