Sự bùng phát đại dịch khiến chúng ta có nhiều thời gian hơn để khám phá các nền tảng học ...