Liệt kê các nhiệm vụ cần làm vào sổ tay là một cách được rất nhiều bạn sử dụng để ...