Learning

Những thông tin bạn cần biết về các nền tảng học tập trực tuyến hàng đầu hiện nay: Coursera, MasterClass, Udemy, Skillshare, Domestika, LinkedIn Learning, Mindvalley, Codecademy, Pluralsight, DataCamp, Dataquest, Brilliant.org, edX, Udacity,…

Chia sẻ và hỗ trợ đăng ký các loại Tài khoản premium thường dùng trong Giáo dục – Học ngoại ngữ – Đào tạo kỹ năng…

& Working

Hướng dẫn chi tiết đăng ký, sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập và làm việc

[Productivity Tools] Google, Microsoft, Notion, Todoist, Trello, ClickUp, Online Whiteboard,…

[Study Tools] Quizlet, Chegg, Course Hero, Grammarly, QuillBot, Turnitin, Ludwig, ProwritingAid,…

[Language Learning Apps] LingoDeer, HSK Online, ELSA Speak, ABA English…

Share via